หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ข่าวสารและกิจกรรม บุคลากร ผลงาน คู่มือจิตอาสา การจัดการความรู้ ติดต่อเรา
หน้าแรก   >   เกี่ยวกับเรา
 

สำนักพัฒนานิสิต
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 
 

ข้อมูลพื้นฐานสำนักพัฒนานิสิต

 

 

ประวัติความเป็นมาของสำนักพัฒนานิสิต
             สำนักพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี  2549  จนถึงปัจจุบัน 
โดยมีคณะผู้บริหารงานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันดังนี้
1. อาจารย์พิเชษฐ์  ตั้งสงค์ไพบูลณ์  ดำรงตำแหน่ง  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  ตั้งแต่  1  พฤษภาคม  2549-31  มิถุนายน  2550
2. รศ.ดร.วิรัช  วันรัตน์  ดำรงตำแหน่ง  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  ตั้งแต่  1  กรกฎาคม  2550-30  เมษายน  2551
3. อาจารย์เกียรติพงษ์  พันชนะ  เป็นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  ตั้งแต่  1  พฤษภาคม  2551 ถึง  31 มีนาคม 2559
4. อาจารยย์อนุวัฒน์ ชูทรัพย์ เป็นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต  ตั้งแต่  1  เมษายน  2559 ถึงปัจจุบัน2560

 

 

ปรัชญา

 

 

พัฒนานิสิตให้มีคุณลักษณะเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

 

วิสัยทัศน์

 

 

สำนักพัฒนานิสิตเป็นหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมและพัฒนานิสิตให้มี คุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณลักษณะเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

 

 

พันธกิจ

 

 

1. จัดกิจกรรมพัฒนานิสิตที่มีความหลากหลายและมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาให้นิสิตเป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย
2. จัดบริการและสวัสดิการที่ดี เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของนิสิต   

 
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.