หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ข่าวสารและกิจกรรม บุคลากร ผลงาน คู่มือจิตอาสา การจัดการความรู้ ติดต่อเรา
หน้าแรก   >   คู่มือจิตอาสา   >   อัตลักษณ์ “จิตอาสาพัฒนาสังคม”
 
คู่มือจิตอาสา
สำนักพัฒนานิสิต
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 
 

คู่มือจิตอาสา

< กลับหน้ารวมคู่มือจิตอาสา
 

 

อัตลักษณ์ “จิตอาสาพัฒนาสังคม”
วันที่: 08 ก.ค. 2557 
 
 

นิยามปฏิบัติการ
                จิตอาสา หมายถึง ความมีจิตใจที่จะทำประโยชน์ให้กับบุคคล สังคม สิ่งแวดล้อม
สังคม หมายถึง กลุ่มบุคคล ทั้งที่เป็นญาติ เพื่อนร่วมงาน ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนนนทบุรีและจังหวัดใกล้เคียง
จิตอาสาพัฒนาสังคม หมายถึง การพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้มีจิตใจที่เป็นผู้ให้ รู้จักการเสียสละ มีความเอื้ออาทร มีน้ำใจ พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือผู้อื่น ในลักษณะการทำงานเพื่อส่วนรวมด้วยความรู้ ความคิด ความสามารถ เพื่อให้บุคคลในชุมชน สังคมมีความเข้มแข็ง
มาตรการ
วิทยาลัย ส่งเสริมให้นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา จัดทำกิจกรรมทั้งภายใน/ภายนอกหรือร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อทำประโยชน์ให้กับบุคคล ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้นักศึกษา 1) มีความตระหนักรู้ มุ่งมั่นตั้งใจช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์  2) ให้ความร่วมมือ เต็มใจ ตั้งใจ เสียสละ 3) ทำงานเพื่อส่วนรวมด้วยความยินดี          4) มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม  5) สมัครใจพร้อมที่จะช่วยเหลือสังคมทั้งด้านความรู้ ความคิดและแรงกาย
ตัวอย่างโครงการ/กิจกรรม
              1.  การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งปลูกฝังความมีจิตอาสา
              2.  โครงการนำความรู้ที่เรียนมาพัฒนาชุมชน
              3.  โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
              4.  โครงการจัดการความสะอาด ได้แก่ จัดสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย
              5.  กิจกรรมส่งเสริมการให้ การเสียสละ ความรักสามัคคี
              ฯลฯ
 
ตัวชี้วัด
1.  มีการกำหนดลักษณะจิตอาสาสำหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมเป็นลายลักษณ์อักษร ได้แก่ 1) มีความตระหนักรู้ มุ่งมั่นตั้งใจช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์  2) ให้ความร่วมมือ     เต็มใจ ตั้งใจ เสียสละ 3) ทำงานเพื่อส่วนรวมด้วยความยินดี  4) มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม  5) สมัครใจพร้อมที่จะช่วยเหลือสังคมทั้งด้านความรู้ ความคิดและแรงกาย
              2.  มีคู่มือจิตอาสาพัฒนาสังคม เพื่อการถ่ายทอดหรือเผยแพร่ลักษณะกิจกรรมจิตอาสาสำหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมตามข้อ 1ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและให้ทราบทั่วทั้งสถาบัน
              3.  มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมจิตอาสาที่กำหนดในข้อ 1
              4.  มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมจิตอาสาของนักศึกษาตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายที่กำหนดในข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้
              5.  มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาได้รับการยกย่องชมเชย รางวัล ประกาศเกียรติคุณ โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ

 
 
 
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.